Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 3

Ця книжка написана згідно з програмою дисципліни «Гідравлічні і аеродинамічні машини» освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням «Водне господарство і санітарна техніка» для студентів   вищих   навчальних  закладів  за  спеціальністю 7.092602 - «Водопостачання, водовідведення, раціональне використання і охорона водних ресурсів».  Особлива увага приділена відцентровим насосам. Детально розглянута сумісна робота цих насосів з трубопроводами, а також, різні варіанти їх паралельної та послідовної роботи .

1. Насоси.

Насосом називається машина, яка перетворює підведену до неї енергію в механічну енергію краплинної рідини, що перекачується.

1.1. Класифікація насосів.

За видом підведенної енергії насоси можна поділити на теплові, електричні та механічні.

В теплових насосах використовується явище теплового розширення самої перекачуваної рідини, або елементів насоса. Ці елементи можуть бути твердими, рідкими або газоподібними. До теплових  можна віднести термосифонні системи опалення, насоси Гемфрі та ін.

До електричних відносять три види насосів: 1-елек-трогідродинамічні (електромагнітні), які діють на принципі взаємодії струму, підведеного до електропровідної перекачуваної рідини, і магнітного поля, через яке ця рідина протікає.     2-електроіскрові в яких енергія передається рідині в результаті локального випарювання і різкого збільшення об’єму рідини в зоні електророзряду. 3 - магнітострикційні - в яких використовується властивість деяких рідин змінювати свій об’єм під дією електромагнітного поля (ця властивість називається магнітострикцією).

Механічні насоси перетворюють механічну енергію твердого, рідкого або газоподібного тіла в механічну енергію рідини. Це найбільш поширена група насосів. В системах водопостачання та каналізації використовуються майже виключно механічні насоси. Тому надалі в курсі лекцій будуть розглядатися насоси тільки цієї групи. Механічні насоси дуже різноманітні. До них належать  відцентрові,  осьові (пропелерні),  поршневі,  струминні, вібраційні і багато інших.

1.2. Головні параметри насосів.

Головними параметрами, які характеризують роботу насосів, є: подача, напір (або тиск), потужність, коефіцієнт корисної дії, вакууметрична висота усмоктування (або кавітаційний запас).