Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 53

Сумарні  характеристики  паралельної  роботи  двох   (Q-H)1+2 і трьох (Q-H)1+2+3 насосів будуємо так же, як і в попередньому параграфі. Подвоюючи, та потроюючи абсциси характеристики (Q-H)1,2,3 при рівних напорах отримуємо дві сумарні характеристики насосів.

Принцип побудови сумарної характеристики паралельної роботи двох водоводів той же, що і при побудові сумарної характеристики насосів. При рівних напорах сумуються витрати по кожному із водоводів. Фізична суть цієї побудови така. Характеристика трубопровода показує, який напір слід створити у початку трубопровода, щоб у ньому підтримувалася потрібна витрата. За допомогою характеристики трубопровода можна розв’язати і зворотню задачу. Якщо відомий напір у початку трубопровода, то по характеристиці можна визначити яка витрата буде в трубопроводі при цьому напорі. При побудові сумарної характеристики використовується якраз ця зворотня задача. Ми задаємося довільним напором у початку трубопроводів і визначаємо, яка витрата при цьому напорі буде по кожному із водоводів. При одночасній паралельній роботі водоводів сумарна витрата по двох водоводах при цьому напорі буде дорівнювати сумі витрат по кожному із водоводів. Задаючися різними напорами, отримуємо ряд точок сумарної характеристики водоводів. Проводячи через ці точки плавну криву, отримуємо сумарну характеристику Sа+бQ2 двох водоводів, які працюють паралельно.

Точка перехрещення сумарної характеристики водоводів і сумарної характеристики трьох насосів (точка А) є робочою точкою системи і вона визначає усі параметри роботи системи: (Q1+2+3)а+б - подача трьох насосів при роботі на два водоводи;  1+2+3)а+б - створюваний при цьому напір; Qa i Qб - витрати відповідно по водоводу а і по водоводу б , Qa + Qб = (Q1+2+3)а+б ; Q1,2,3 - подача кожного із насосів при їх паралельній роботі на два водоводи Q1+Q2+Q3=(Q1+2+3)а+б; N1,2,3 - потужність кожного із насосів; h1,2,3 - коефіцієнт корисної дії кожного із насосів.