Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 42

За отриманими координатами наносимо точки 14’, 15’, ..., 22’  і через них проводимо нову характеристику (Q-N)650  для швидкості обертання 650 об./хв.

Приклад 2. В процесі проектування насосної станції установлено, що для роботи в системі потрібен насос з подачею 5600 м3/годину при напорі 68 м.вод.стовпа. Насоса з такими характеристиками промисловість не виробляє. Тому до установки проектується найближчий більш потужний насос. Його характеристики при частоті обертання 730 об./хв. Зображено на малюнку П.2. Щоб уникнути непродуктивних витрат енергії, вирішено зменшити швидкість обертання насоса. Необхідно визначити при якій частоті обертання характеристика  Q - H  насоса  пройде  через  розрахункову  точку  А  з  координатами  QA = 5600 м3/годину;  НА = 68 м.вод.стовпа.

Розв’язання задачі: Щоб скористатися формулами закону пропорційності, спочатку треба знайти ту єдину точку на паспортній характеристиці (Q - H), котра при зниженні частоти обертання переміститься в розрахункову точку А.

Малюнок  П.2.

Найпростіше цю точку можна знайти графічним способом. Для цього побудуємо параболу подібних режимів, яка буде проходити через точку  А . Підставивши в формулу  (10) координати точки А , отримуємо рівняння цієї параболи:

Задаючися довільними значеннями Q , вираховуємо за цим рівнянням координати ряду точок, через які проводимо параболу:   (Q0 = 0; H0 = 0),  (Q1 = 1600;  H1 = 5,55),  (Q2 = 3200;  H2 = 22,2),     (Q3 = 4800;  H3 = 50),   (QA = 5600 ;  HA = 68),  (Q4 = 6400; H4 = 88,8). Перехрещення цієї параболи з паспортною характеристикою Q-H  насоса дає точку  Б з координатами QБ = 6075 м3/год.; НБ = 80 м.вод.стовпа. Так як точка Б знаходиться на одній параболі подібних режимів з точкою А , то саме вона переміститься в точку А при одній із швидкостей обертання. Знаходимо цю швидкість, підставляючи в формули пропорційності координати точок  Б  і  А :