Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 32

Характеристики  ( Q - Н ) відцентрових насосів бувають стабільними і лабільними. Характеристику називають стабільною, якщо найбільший напір насоса відповідає нульовій подачі (крива 1) і лабільною, якщо вона має максимум при деякій позитивній подачі (крива 2).

Характеристики  ( Q - Н ) можуть бути пологими і крутими. Крутизна характеристики визначається за формулою:

К =(Н0 опт) 100 /Нопт.  

Для пологих характеристик  К = 8 - 12%, а для     крутопадаючих  К = 25 - 30% .

Насосами з пологими характеристиками доцільно користуватися в системах,  де можливі значні коливання витрат води при невеликих коливаннях напору (наприклад у безбаштових системах водопостачання).

Малюнок.13

Насоси із крутопадаючими характеристиками слід використовувати там де можливі значні коливання напору при невеликих коливаннях подачі (наприклад для насосних станцій першого підйому).

У випадках необхідності аналітичного відображення залежності між  Q  і  Н можна скористатися рівняннями, які склав Є.А.Прегер:

Н = а0 + а1 Q  + a Q2 .

Для робочої ділянки характеристики  (Q - H) це рівняння спрощується і приймає вигляд:

для водопровідних насосів   H = a - b Q2  ;

для каналізаційних насосів   H = a - b Q  .

Усі коефіцієнти у цих рівняннях знайдено емпіричним шляхом для більшості насосів, які випускає вітяизняна промисловість.

1.3.17. Подібність насосів. Формули перерахунку.

Складний характер руху реальної рідини в робочих органах лопасних насосів призводить до того, що виключно теоретично розрахувати усі елементи насоса неможливо.Тому при проектуванні нових конструкцій насосів користуються експериментальними даними, які отримані при  есплуатації подібних насосів на діючих станціях, або при випробуваннях моделей насосів в лабораторних умовах.