Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 51

Розрахунки режимів роботи насосів за усіма цими схемами можна вести аналітично або графічно. При аналітичному методі усі характеристики насосів і трубопроводів записуються у вигляді рівнянь. Потім системи цих рівнянь розв’язують. Найчастіше це роблять за допомогою ЕОМ для чого розробляють спеціальні програми.

У практиці проектування насосних станцій більшого поширення набув графічний метод розрахунку.

1.3.24.1. Паралельна робота різнотипних насосів.

Робота насосів з різними характеристиками є більш загальним випадком у порівнянні із роботою однотипних насосів. Тому розглянемо його більш детально.

Малюнок 23.

Припустимо, що нам необхідно розрахувати режим паралельної роботи двох різних насоссів на один водовод. Як вихідні дані маємохарактеристики кожного із насосів  (Q - H)1; (Q - H)2; (Q - h)1; (Q - h)2; (Q - N)1;    (Q - N)2 і характеристику трубопровода  SQ2 . Необхідно визначити яку подачу і напір будуть створювати два цих насоси, працюючи паралально на даний трубопровід. Крім того, слід визначити в якому режимі буде працювати кожен із насосів (тобто визначити  Q; H; h; N кожного із насосів при паралельній роботі).

Для розв’язанння задачі в першу чергу слід побудувати сумарну характеристику  (Q - H)1+2 двох насосів, які працюють паралельно. Як уже говорилося, паралельна робота двох насосів можлива тільки в тому випадку коли вони створюють одинакові напори. Тому насос  № 2 зможе подавати воду в спільний напірний трубопровід тільки після того, як напір насоса № 1  знизиться до величини  2)0 ..

Як видно із малюнка 23, напір, що створює насос № 1, зменшується із збільшенням подачі. Випадку, коли напір насоса №1 дорівнює величині  2)0  (напору, який створює насос №2 на закриту засувку), відповідає точка Б  на характеристиці        (Q - H)1 . Саме з цієї точки і слід починати побудову сумарної характеристики. Сумарна характеристика будується шляхом додавання подач, які створюються кожним із насосів при одинакових напорах. Графічно це виконується так. При напорі  Ні проводиться пряма, паралельна осі абсцис (лінія рівних напорів). Визначається яку подачу розвиває кожен із насосів при цьому напорі (точки перехрещення проведеної прямої з характеристиками  (Q-H) насосів). Ці дві подачі (Q1)i  (Q2)i   складаються і отримана сума дає спільну подачу двох насосів при цьому напорі (Q1+2)i . Отриману точку з координатами  (Q1+2)i ;  Ні  наносять на графік. Таким чином отримують ряд точок при різних значеннях напору Ні . Через ці точки проводять плавну криву (Q - H)1+2 яка і буде сумарною характеристикою двох насосів при паралельній роботі. Перехрещення цієї кривої з характеристикою трубопроводу дає робочу точку системи (точка А). Опускаючи із точки А перпендикуляри на осі координат, визначаємо сумарну подачу Q1+2 і напір  Н1+2 двох насосів, які працюють паралельно на один трубопровід.