Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 113

Категорії розміщення насосів.

Таблиця Д.2.2.

Узагальнені категорії

Допоміжні категорії

Характеристика

Позна-

чення

Характеристика

 Позна-

чення

1

2

3

4

Для експлуатації на відкрито-му повітрі (вплив сукупності кліматичних факторів, які характерні для даного макрокліматичного району)

1

Для складського збе-реження в процесі експлуатації в примі-щеннях категорії 4 і для роботи як в умовах категорії 4, так і (короткочасно) в ін-ших умовах, в тому числі на відкритому повітрі.

1.1

Для експлуатації під навісом або в приміщеннях, де коли-вання температури і вологості повітря несуттєво відрізня-ються від коливань на від-критому повітрі і є відносно вільний доступ зовнішнього повітря (наприклад в палатках, кузовах, металічних при-міщеннях без теплоізоляції), а також, в оболочці комплектного виробу категорії 1 (від-сутність прямого впливу сонячного випромінювання і атмосферних опадів).

2

Для експлуатації як вбудованих елементів всередині комплект-них виробів категорій 1; 1.1; 2, конструкція яких виключає мож-ливість конденсації вологи на вбудованих елементах (наприклад всередині радіоелек-тронної апаратури).

2.1

Для експлуатації в закритих приміщеннях (об’ємах),з при-родньою вентиляцією без штучно регулюємих кліматич-них умов, де коливання тем-ператури і вологості повітря і впливу піску і пилу суттєво менше, ніж на відкритому

Для експлуатації в нерегулярно опалю-ваних приміщеннях

3.1

Продовження таблиці Д.2.2. 

1

2

3

4

повітрі (відсутність впливу атмосферних опадів, прямого сонячного випромінювання, суттєве зменшення вітру, сут-тєве зменшення або відсут-ність впливу розсіяного  со-нячного випромінювання, від-сутність конденсації вологи.

3

Для експлуатації в приміщен-нях з штучно регульованими кліматичними умовами. Нап-риклад, в закритих опалюваних або охолоджуваних і вентильованих виробничих при-міщеннях (відсутність впливу прямого сонячного випро-мінювання, атмосферних опа-дів, вітру,  піску, пилу, зов-нішнього повітря, відсутність або суттєве зменшення впливу розсіяного сонячного випро-мінювання і конденсації вологи)

4

Для експлуатації в приміщеннях з кон-диційованим, або частково кондиційо-ваним повітрям.

Для експлуатації в лабораторних, капі-тальних житлових та інших подібного типу приміщеннях.

4.1

4.2

Для експлуатації в приміщен-нях з підвищеною вологістю. Наприклад, в неопалюваних і невентильованих підземних приміщеннях (в тому числі в шахтах, підвалах, грунті). В таких корабельних та інших приміщеннях, де можлива тривала наявність води, або часта конденсація вологи на стінах і стелі (зокрема, в деяких цехах текстильних, гідро-металургійних      виробництв і т.п.).

5

Для експлуатації як вбудованих елементів всередині комплект-них виробів категорії 5, конструкція яких виключає можливість конденсації вологи на вбудованих елементах (наприклад, всередині радіоелектронної апаратури)

5.1