Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 118

Вербицький    Григорій   Павлович

Колотило    Микола     Іванович

Колотило   Віктор   Дмитрович

Клєпіков     Федір    Миколайович

ГІДРАВЛІЧНІ  І  АЕРОДИНАМІЧНІ МАШИНИ

В авторській редакції

Підписано до друку              1997.    Формат  84 х 108 1/32.                        Папір друкар.     Друк офсетний.     Ум. друк. аркушів 11.

  Тираж           примірн.   Замовлення  №     . Ціна договірна