Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 15

  Wr = Vr = V sin a .

1.3.7. Подача насоса

На підставі рівняння суцільності потоку для циліндричного перерізу на виході із робочого колеса можна записати:   Qтеор.¥ = 2pr2b2V2r = 2pr2b2V2 sin a ,     

де: b2 - ширина робочого колеса (відстань між дисками дивися малюнок 4) на виході.

Якщо урахувати, що деяку частину площі циліндричного перерізу на виході з колеса займають лопатки, то ця формула запишеться у вигляді:

 ,        

де: y2 - коефіцієнт утиснення потоку лопатками на виході із робочого колеса; d2 - зовнішній діаметр робочого колеса.

    .

Тут: z - кількість лопаток;d2- товщина лопатки на виході із робочого колеса;    - товщина лопатки в циліндричному перерізі, що розглядається;  - робочий кут лопатки на виході із колеса. Для більшості насосів y2знаходиться в межах 0,90-0,95.

Фактична подача насоса завжди буде менше від теоретичної через наявність перетікання рідини всередині насоса. Тому подача насоса визначається виразом:

 , де  hоб - об’ємний коефіцієнт корисної дії насоса.

1.3.8. Головне   рівняння   відцентрового   насоса.                          Теоретичний напір.

Головне рівняння відцентрового насоса дає можливість визначити теоретичний напір насоса в залежності від кінематичних параметрів руху рідини через робоче колесо насоса.

При виводі рівняння припускається, що рух рідини відбувається без гідравлічних втрат (тобто рідина ідеальна) і що рух рідини - цівочний.

Скористаємося теоремою про змінення моменту кількості руху, яку для сталого потоку рідини можна сформулювати так: змінення моменту кількості руху маси рідини, яка протікає за одиницю часу, при переході від одного перерізу до другого, дорівнює моменту всіх зовнішніх сил, прикладених до потоку між цими перерізами. Примінимо цю теорему для циліндричних перерізів на вході і виході із робочого колеса насоса.