Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 4

Подачею (продуктивністю) насоса називається кількість рідини яку насос подає за одиницю часу. Відрізняють об’ємну та вагову подачу. Об’ємна подача найчастіше позначається буквою Q і вимірюється в м3/год; або в л/с. Вагова подача вимірюється в Н/с або кН/год.

Напір насоса - це приріст питомої енергії, який насос передає одиниці ваги рідини, яку перекачує. Напір позначається буквою Н і має розмірність ”метри”:

Тиск  насоса - це приріст питомої енергії, який насос передає одиниці об’єму рідини, яку перекачує. Тиск позначається буквою Р  і має розмірність Па:

Тиск і напір - взаємопов’язані величини:   ,  де: - густина рідини, що перекачується;

             g - прискорення сили тяжіння.

Потужність, яку споживає насос, витрачається на створення потрібного (корисного) напору і на покриття усіх втрат енергії, які мають місце в насосі при перетворенні підведеної до нього механічної енергії в енергію рідини. Потужність найчастіше позначається буквою N і вимірюється у ватах та кіловатах. Корисна потужність визначається по формулі:

  

  

  

Коефіцієнт корисної дії (к.к.д.) враховує усі види втрат, які виникають при перетворенні механічної енергії двигуна в енергію рідини. Позначається буквою   і визначається як відношення корисної потужності до потужності на валу насоса:

   <  1,0

Вакууметричною висотою усмоктування називається величина вакууму, що виникає на вході в насос. Вона вимірюється в метрах стовпа рідини, яка перекачується і дорівнює різниці  між атмосферним тиском та тиском на вході в насос: