Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 57

Необхідно проаналізувати режим роботи усієї системи. Задано: характеристики  (Q-H)І  i  (Q-H)ІІ кожної із насосних станцій; характеристику  О-Е¢ трубопровода від насосної станції №2  до насосної станції №1 (до точки а ); характеристику  С-Е  спільного водовода від точки а.

До того як починати будувати сумарну характеристику двох насосних станцій слід привести характеристики обох насосних станцій до спільної точки, де їх подачі зливаються ( у даному випадку точка а). Для цього із напорів створених насосною станцією віднімають втрати напору у трубопроводі від насосної станції до спільної точки. У даному випадку приводимо характеристику насосної станції №2 до точки  а . Для цього із ординат кривої  (Q-H)ІI віднімаємо ординати кривої  О-Е¢  і отримуємо криву  (Q-H)ІIа , яка і буде характеристикою насосної станції №2 приведеною до точки  а.

Сумарну характеристику   (Q-H)І+ІІ  отримуємо складаючи абсциси кривих   (Q-H)І і  (Q-H)ІІa  при рівних напорах. Перехрещення сумарної характеристики із характеристикою трубопровода  С-Е  дає робочу точку системи (точка 3). Абсциса точки  3 дає найбільшу можливу подачу  QI+II  при паралельній роботі насосних станцій на даний трубопровід. Проводячи із точки  3  лінію паралельну осі абсцис, отримуємо точки  і  2 , які дають подачі Qi QII кожної із насосних станцій (QI  + QII = QI+II ), а також напори цих станцій НІ  і  НІІ .

Якщо рівні води в резервуарах, звідки насосні станції беруть воду, різні, то ординати приведеної характеристики   (Q-H) однієї із насосних станцій змінюють на величину різниці рівнів води у резервуарах. Для насосної станції з більш низьким рівнем води ординати приведеної характеристики зменшують.

1.3.25. Послідовна робота насосів.

Послідовною називають таку роботу насосів, коли один із них бере воду із резервуара і подає її в усмоктувальний патрубок другого, а цей останній подає воду в напірний трубопровід.