Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 34

При вирішенні задач гідромеханіки часто користуються  не усіма критеріями одночасно, а тільки окремими із них. Вибір цих критеріїв залежить від характеру сил, що переважають у потоці, який моделюється. Так числом Ейлера користуються при моделюванні сил тиску, числом Рейнольдса - сил  в’язкості, числом Фруда - сили ваги а числом Струхаля - сил інерції.

При моделюванні насосів важливе значення має критерій Ейлера. Стосовно до цього випадку критерій подібності Ейлера можна привести до такого виду:    .

Але швидкість V пропорційна відношенню Q / D2 , тоді   ,

а умову подібності можна записати так: 

Це рівняння установлює залежність між головними енергетичними параметрами (подача і напір) модельного і натурного насосів.

Для перерахунку результатів, які отримані на моделі, у параметри натурного насоса користуються формулами перерахунку.

Припустимо, що геометрично і кінематично подібні одно до одного робочі колеса однотипних насосів діаметрами Dмоделі  і  Dнатури обертаються з частотами nмоделі і  nнатури , створюючи при цьому напори Нмоделі  і  Ннатури  та подачі  Qмоделы  і  Qнатури .

При умові радіального входу в робоче колесо із головного рівняння відцентрового насоса маємо:

 ,

. Тоді:

Із умови геометричної подібності витікає, що     Кнатури = Кмоделі . Із кінематичної подібності - a2натури = a2моделі . Маючи на увазі, що швидкість  u2 пропорційна добутку nD2 , отримуємо: 

Відношення подач двох насосів буде дорівнювати: