Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 30

1)  Втрати напору на подолання сил тертя рідини і на подолання місцевих опорів.

2)  Втрати напору на удар при вході рідини на лопатки робочого колеса і спрямовуючого апарату.

Втрати першого виду при турбулентному режимі можна вважати пропорційними квадрату витрати ( подачі). При цьому залежність їх від витрати (подачі) графічно зобразиться у вигляді параболи з вершиною у початку координат (крива б¢). Віднімаючи ординати цієї кривої від ординат кривої  а , отримаємо линію  б , яка ураховує перший вид втрат напору.

Втрати на удар при вході рідини на лопатки робочого колеса і спрямовуючого апарату виникають через незбіжність напряму руху потоку на вході і виході робочого колеса із напрямом руху робочих органів насоса. Робочі органи насоса виконують так, щоб при розрахунковій подачі Qопт  втрати на удар не виникали. При інших подачах Qx , втрати на удар пропорційні квадрату відхилення цих подач від оптимальної, тобто пропорційні величині (Qx - Qопт)2. Залежність цих втрат від подачі графічно зобразиться параболою ( крива в' ) з вершиною у точці безударного входу ( тобто на осі абсцис при Q = Qопт ). Віднімаючи ординати кривої в'  від ординат лінії б, отримуємо лінію  в, яка ураховує обидва види втрат напору в насосі.

Якщо урахувати перетікання рідини через зазори в самому насосі, то характеристика насоса ще переміститься трохи вліво по відношенню до кривої  в .

Не зважаючи на нібито просту побудову теоретичних характеристик насоса, в дійсності цей процес натикається на великі труднощі через наявність багатьох факторів, які не піддаються точному теоретичному розрахунку і якими змушені задаватися.

В житті характеристики насосів отримують дослідним шляхом

1.3.16. Робочі характеристики відцентрового насоса.                      Випробування насосів.

Насоси, які виготовляє вітчизняна промисловість, випробуються згідно Держстандарту 6134.71  (відповідний Держстандарт України ще не розроблено).

За результатами випробувань отримують криві  (Q-Н); (Q-N) та  (Q - h) , які називаються робочими характеристиками насоса. Ці три характеристики отримуютьшляхом енергетичних випробувань. Окрім того, існують і інші види випробувань, при яких отримують різні характеристики. Так, наприклад, характеристики  (Q-Dh) та  отримують при кавітаційних випробуваннях.