Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 45

Вираховують процент обточки (D - Dобт) 100 / D і порівнюють його із допустимим для даного типу насосів. За величиною проценту обточки, або за формулою ( 11 ), визначають величину зниження коефіцієнту корисної дії насоса.

Для побудови характеристики  Qобт - Hобт  після того, як знайдено Dобт , на характеристиці Q-H беруть кілька довільних точок і вираховують координати , куди ці точки перемістяться після обточування (дивися приклад 1 із попереднього параграфа). Потім через отримані точки проводять плавну криву, яка і буде характеристикою   Qобт - Hобт  насоса із робочим колесом, обточеним до величини Dобт .

1.3.21. Сумісна робота насосів і трубопровідної мережі.

При проектуванні, а також при аналізі роботи діючих насосних станцій, виникає потреба у визначенні робочих режимів насосів.

Робочою точкою насоса, яка характеризує його режим при роботі на напірний трубопровід, називається точка перехрещення характеристики Q - H  насоса із характеристикою трубопровода.

Задачу знаходження робочої точки насоса легко вирішувати графічно шляхом нанесення на єдине поле координат характеристик насоса і трубопровода. Характеристика насоса при цьому береться із технічного паспорта або із каталога насосів.

Малюнок.18

Для побудови графічної характеристики трубопровода користуються формулою:    де: Sприв- приведений коефіцієнт опору  трубопроводу, який ураховує втрати напору в водоводах, комунікаціях насосної станції і в водопровідній мережі;   Нстат  = (Нгеом + Нвільн) - статична висота підйому, яка складається із геометричної висоти підйому та вільного напору в кінці трубопроводу.

Приймаючи різні значення Qтруб , вираховують відповідні значення  Нтруб  і отримані результати наносять у вигляді точок на графік, де уже нанесено характеристику Q - H