Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 99

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 76

1.      Розрахунки на міцність за граничним станом при згинанні (викласти методику на прикладі балки на 2-х опорах (статично визначеної).

2.      За яких припущень виведена формула Лапласа?

3.

4.

Задано: а=1 м,  q=10 кН/м, M=20 кНм.

Необхідно: визначити діаметр на 3-й дільниці.

Задано: l=1.5 м, [ №18, матеріал – сталь Ст3,  кН/м, Р=5 кН, М=20 кНм, а=1 м.

Необхідно:  побудувати епюри .