Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 79

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

 

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 60

1.      Метод сил. Вивести канонічні рівняння методу сил.

2.      Умови застосування формули Ф.С.Ясинського для визначення критичної сили.

3.

4.

Задано: a=3 м, q=30 кН/м , M=10 кНм, P=10 кН,

Необхідно: використовуючи метод сил, побудувати епюри , підібрати діаметр круглого перерізу балки.

Перевірте міцність перерізу (двутавр №16), якщо відомо, що  кНм,  кНм,  МПа

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.