Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 62

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 47

1.      Викласти методику експериментального визначення межі витривалості. Діаграма Валера. Вплив конструктивно-технологічних факторів на межу витривалості.

2.      Що ми розуміємо в якості  в формулі для визначення коефіцієнта динамічності?