Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 51

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 38

1.      Вивести рівняння трьох моментів для розкриття статичної невизначності багатопрольотних нерозрізних балок.

2.      Сформулювати принцип можливих переміщень.

3.

4.

Задано: q=30 кН/м, а=2 м, М=40 кНм.

Необхідно: побудувати епюри .

Задано: q=10 кН/м, b=4 cм, h=8 см.

Необхідно: побудувати епюру розподілу напружень в довільному перерізі по висоті колони та знайти максимальні напруження.