Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 31

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 23

1.      Викласти методику розв'язання задачі про визначення НДС тонкостінних циліндричних оболонок під гідростатичним навантаженням (вивести основні рівняння та провести аналіз епюр розподілу напружень).

2.      Межа застосування формули Ейлера для визначення критичної сили. Графік залежності критичних напружень від гнучкості стержня.

3.

4.

Задано: а=1 м, q=6 кН/м, Р=8 кН, переріз круглий, d=0.1 м, .

Необхідно: знайти кут нахилу перерізу С.

Задано: АВ – абсолютно жорсткий брус,  

Необхідно:  визначити допускну силу [P] (розрахунки вести за граничним станом).