Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 112

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 86

1.      Розрахунки на міцність за граничним станом при згинанні. Умови виникнення пластичних шарнірів.

2.      За яких припущень виведена формула Лапласа?

3.

4.

Задано: а=1 м, Р=20кН, q=10 кН/м,  МПа, h/b=2

Необхідно: підібрати прямокутний переріз третьої дільниці.

Задано: a=1 м, P=10 кН, М=16 кНм, q=10 кН/м.

Необхідно:  побудувати епюри