Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 90

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 69

1.      Графік залежності критичних напружень від гнучкості. Формула Ф.С. Ясинського для визначення критичних напружень, умови її застосування.

2.      Яким чином можна довести, що симетричний цикл є найнебезпечнішим з точки зору втомленості.