Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 60

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 45

1.      Викласти методику розрахунку на стійкість за єдиними нормами будівельного проектування.

2.      Показати на діаграмі Сміта, за яких умов необхідна перевірка на втому.

3.

4.

Задано: M=40 кНм, q=20 кН/м, а=2 м.

Необхідно: побудувати епюри .

Задано: Н=2 см, а=1 м, d=6 см.

Необхідно: знайти максимальні динамічні напруження.