Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 94

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 72

1.      Вивести формулу Лапласа для діючих напружень у тонкостінній оболонці.

2.      Дайте визначення концентратора напружень.

3.

4.

Задано: а=1 м, h=2 м, q=30 кН/м, М=20 кНм, Р=10 кН.

Необхідно: побудувати епюри

Задано: l=4 м, Р=20 кН,  матеріал – сталь Ст3.

Необхідно:  підібрати переріз кутникового рівнобокого профілю.