Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 118

3.

4.

Визначте положення нейтральної лінії перерізу та перевірте його міцність, якщо  МПа,  кНм,  м,  м,  кН

Задано: Р=10 кН, q=20 кН/м, а=1 м.

Необхідно: побудувати епюри  (використати для розкриття статичної невизначності рівняння 3-х моментів).

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)