Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 71

3.

4.

Задано: a=1 м, b=2 м, h=2 м, q=20 кН/м, M=20 кНм.

Необхідно: побудувати епюри , , .

Задано: a=3 м, b=2 м, с=1 м, M=20 кНм, q=10 кН/м, EI=const.

Необхідно: знайти вертикальне переміщення точки С.

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

травня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)