Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 54

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 41

1.      Розповісти про вплив способів закріплення кінців поздовжньо-стиснутого стержня на величину критичної сили.

2.      Дати визначення коефіцієнта зменшення основного допустимого напруження на стискання.