Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 63

3.

4.

Задано: l= 4 м, переріз – швелер №4.

Необхідно: знайти критичне значення зовнішнього навантаження.

Задано: М=20 кНм, q=20 кН/м, а=1 м.

Необхідно: побудувати епюру .

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол   

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій