Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 121

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 93

1.      Вивести рівняння трьох моментів для розкриття статичної невизначності багатопрольотних нерозрізних балок.

2.      Сформулювати умову правомірності застосування формули Ейлера.

3.

4.

Задано: q=30 кН/м, а=2 м, М=40 кНм.

Необхідно: побудувати епюри .

Перевірте міцність перерізу, якщо  МПа,  кНм,  кНм,  кНм,  м,  м,  кН