Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 37

3.

4.

Задано: а=3 м, q=20 кН/м, Р=10 кН, М=20 кНм.

Необхідно: побудувати епюри .

Задано: R=0.2 м, Р=10 МПа, .

Необхідно:  визначити значення товщини стінки .

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)