Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 101

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 78

1.      Викласти методику розв'язання задачі про визначення НДС тонкостінних циліндричних оболонок під гідростатичним навантаженням (вивести основні рівняння та провести аналіз епюр розподілу напружень).

2.      Межа застосування формули Ейлера для визначення критичної сили. Графік залежності критичних напружень від гнучкості стержня.