Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 116

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 89

1.      Викласти методику розкриття статичної невизначеності стержневих систем методом сил, розглянути приклад.

2.      Умови виникнення в перерізі деформацій "косий згин" та "позацентровий розтяг".

3.

4.

Знайдіть положення нейтральної лінії перерізу та перевірте його міцність, якщо  МПа,  кНм,  кНм,  м,  м,  кН

Задано: l=3 м, [N20, матеріал – сталь 20.

Необхідно: знайти оптимальне з точки зору рівностійкості стержня в усіх напрямах значення а та величину .