Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 120

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 92

1.      Вивести канонічне рівняння методу сил для розкриття статичної невизначності плоскої рами.

2.      Викласти умови застосування формули Ейлера для визначення критичної сили.

3.

4.

Задано: Р=10 кН, q=10 кН/м, а=2 м.

Необхідно: побудувати епюри .

Знайдіть небезпечні точки перерізу та перевірте їх міцність, якщо  МПа,  кНм,  м,  м,  кН,  кНм.