Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 21

3.

4.

Problem 203

Problem 209

Задано: а=4 м, b=2 м, q=1кН/м.

Необхідно: побудувати епюри

Задано: a=1 м, I№16,

Необхідно:  визначити граничне значення сили Р(розрахунки вести за граничним станом).

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)