Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 2

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 2

1.      Довести теореми про взаємність робіт і переміщень.

2.      Як будується схематизована діаграма втомленості?

3.

4.

Problem 152

Problem 155

Задано: a=1 м,   P=10кН,   q=30 кН/м.

Необхідно: побудувати епюри .

Задано: a=0.5 м, D/d=1.5,d=8 см, r=0.1d, сталь 40ХН, грубе полірування.

Необхідно: знайти  в небезпечному перерізі.