Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 78

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 59

1.      Вивести формулу Верещагіна для обчислення інтегралу Мора.

2.      Показати, спираючись на схематизовану діаграму втомленості, за яких умов потрібна перевірка втомленості.

3.

4.

Задано: l=2 м,   L,   матеріал сталь Ст3,

Необхідно: знайти [P].

Знайдіть положення нейтральної лінії перерізу (двутавр №16), якщо  кНм,  кН,  кНм та перевірити його міцність.