Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 64

Екзаменаційний білет № 48

1.      Вивести формулу для коефіцієнта динамічності та сформулювати основні допущення для цього.

2.      Поняття пластичного шарніра при крученні.

3.

4.

Задано: d=8 см, l=3 м,  МПа.

Необхідно: визначити допустиме значення стискної сили.

Задано: q=20 кНм, Р=20 кН, h=8 см, b=4 см.

Необхідно: побудувати епюру розподілу напружень в небезпечному перерізі та знайти найбільше напруження.

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________