Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 3

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 3

1.      Вивести формулу Мора для визначення узагальнених переміщень.

2.      Явище втомленості матеріалів та вигляд зламу деталі від втомленості.

3.

4.

Problem 169

Problem 170

Задано: a=2 м,   q=4 кН/м,   P=10кН.

Необхідно: побудувати епюри .

Задано: a=1 м, Q=10 кН, h=0.02 м, I№20.

Необхідно: знайти .