Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 89

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 68

1.      Яким чином впливають умови закріплення кінців стержня на значення критичної сили?

2.      Коефіцієнт асиметрії циклу навантаження. Який цикл навантаження є найнебезпечнішим?

3.

4.

Знайдіть діаметр перерізу за умови його міцності, якщо відомо, що  кНм,  кНм,  кНм,  МПа

Задано: h=2 м, a=2 м, q=30 кН/м, M=20 кНм,    ЕIн.о. = const.

Необхідно:  знайти кут повороту перерізу В методом Верещагіна.