Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 80

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

 

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 61

1.      Багатопрольотні нерозрізні балки. Вивести рівняння трьох моментів для двопрольотної балки.

2.      Визначити поняття "узагальнені сили" і "узагальнені переміщення".

3.

4.

Задано: a=1 м, q=30 кН/м , M=10 кНм, Р=10 кНм, EI = const.

Необхідно: знайти горизонтальне переміщення перерізу В.

Перевірте міцність перерізу (двутавр №16), якщо відомо, що  кНм,  кНм,  МПа