Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 18

3.

4.

Problem 180

B_13

Задано: R=2,5 м,P=1,0 МПа,    м.

Необхідно: визначити  на рівні h.

Задано: h=2 м, a=2 м, q=30 кН/м,     ЕIн.о = const.

Необхідно:  знайти кут повороту перерізу В методом Верещагіна.

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________