Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 85

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 65

1.      Вивести формулу для визначення умови необхідності проведення розрахунків на витривалість.

2.      При яких умовах раціональне застосування способу Верещагіна?

3.

4.

Задано: l=3 м,   матеріал сталь Ст3.

Необхідно: знайти

Задано: h=1 м, D=0.8 м,   МПа.

Необхідно: знайти товщину t стінки резервуара.