Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 61

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 46

1.      Методика створення діаграми Сміта для визначення межі втомленості матеріалу.

2.      Дати визначення коефіцієнта запасу тримальної здатності конструктивного елемента.

3.

4.

Задано: q= 10 кН/м, Р=20 кН, а=2 м, М=40 кНм.

Необхідно: побудувати епюру .

Задано: d= 6см, D=7 см, l=4 м,  МПа.

Необхідно: знайти критичне значення зовнішнього навантаження.