Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 52

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 39

1.      Викласти методику складання рівняння 3-х моментів.

2.      Сформулювати поняття теоретичного коефіцієнта концентрації напружень.

3.

4.

Задано: М=20 кНм, q=20 кН/м, а=2 м.

Необхідно: побудувати епюри .

Задано: [ IN12, l=2 м, Р=20 кН,  МПа.

Необхідно: перевірити стояк на стійкість.