Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 106

3.

4.

Задано: а=2 м, q=30 кН/м, М=10 кНм, Р=10 кН, EІ=const.

Необхідно: знайти вертикальне переміщення перерізу А.

Задано: Н=1 м,, ,

Необхідно: побудувати епюру розподілу меридіональних напружень  по висоті оболонки.

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)