Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 80

2.23.    Підлягають аналізу дії на рослинний і тваринний світ
пріоритетних і специфічних забруднюючих речовин, включаючи
радіоактивні, такі, що поступають в навколишнє середовище в результаті
проектованої діяльності; враховуються опосередкований вплив на
флору і фауну, техногенні зміни природного грунтового покриву,
клімату і мікроклімату, водного режиму, фізичні і біологічні
дії.

2.24.    Оцінюються зміни складу рослинних співтовариств,
фауни, видової різноманітності, популяцій домінуючих, цінних і
таких, що охороняються видів, їх фізіологічного стану і продуктивності,
стійкості     до     хвороб;     обгрунтовуються     заходи     щодо
запобігання виснаженню і деградації рослинних співтовариств і фауни, накопичення ними шкідливих речовин.

2.25.    Враховується наявність в зонах впливів проектованої
діяльності об'єктів природно-заповідного фонду і територій,
перспективних для заповідання (резервованих з цією метою), шляхів
міграції тварин і птахів і обгрунтовуються заходи,
що забезпечують збереження режиму заповідності і шляхів міграції.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВКОЛИШНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА І ОЦІНКА ДІЙ НА НЕЇ

2.26.    Дається загальна соціальна характеристика місцевого населення в
зонах впливів проектованої діяльності і оцінка умов його
життєдіяльності.

Характеристика населення включає інформацію про порожнисто-вікову структуру, зайнятість, міграції, чисельність, захворюваність, потребу і громадську думку про проектовану діяльність.

Оцінка дій проектованої діяльності на стан здоров'я і захворюваність здійснюється з урахуванням нормативів Міністерства охорони здоров'я.

Оцінюються позитивні і негативні дії проектованої діяльності на стан соціальних умов і задоволення потреб місцевого населення.

Обгрунтовуються заходи, що запобігають погіршенню умов життєдіяльності цього населення, розглядаються компенсаційні заходи.

ОЦІНКА ДІЙ ПРОЕКТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ ТЕХНОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ

2.27.    Оцінюються дії проектованої діяльності на
промислові, сільськогосподарські і житлово-цивільні об'єкти,
наземні і підземні споруди, соціальну орієнтацію територій
(включаючи зони рекреації, культурні ландшафти), пам'ятники
архітектури, історії і культури і інші елементи техногенного середовища,
що знаходяться в зонах впливів. Обгрунтовуються заходи щодо
забезпечення їх експлуатаційної надійності і збереження.


ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНОГО СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

2.28.    Підрозділ містить результати узагальнення даних про
заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища,
розглянутих в п.п. 2.12-2.14, 2.19, 2.21,2.24-2.27.

2.29.    Приводиться перелік і коротка характеристика проектних
рішень, комплекс яких включає:

-  охоронні заходи - моніторинг території зон впливів проектованої діяльності, система сповіщення населення;

-  захисні заходи - технологічні (ресурсозберігання, очищення, повторне використання і екологічно безпечне поховання відходів, використання екологічно чистих і безпечних технологій), планувальні (функціональне зонування, створення захисних екранів, споруд, озеленення і ін.), захист окремих об'єктів дій;

-  відновні заходи - усунення наднормативних дій, нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища;

-  компенсаційні заходи - компенсація; неусувного збитку від проектованої діяльності шляхом проведення заходів щодо рівноцінного поліпшення стану природного і соціального середовища або грошове відшкодування збитку.

2.30.    При неможливості досягнення санітарно-гігієнічних
нормативів і дотримання умов екологічної безпеки на
територіях з існуючим наднормативним забрудненням в
контролюючих органах узгоджується об'єм захисних і
відновних заходів з потенційно можливих у складі
проекту.