Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 13

Екологічна експертиза повинна мати збалансований характер, тобто відображати екологічні, економічні, медічно-біологічні і соціальні інтереси, при цьому обов'язково слід враховувати громадську думку. Тому в ув'язненні екологічної експертизи достовірно повинні бути враховані інтереси всіх сторін господарської і соціальної діяльності суспільства при збереженні екологічної безпеки. При проведенні екологічної експертизи слід враховувати забезпеченість науковими матеріалами, тобто вона повинна мати строге наукове обгрунтовування. Екологічна експертиза повинна бути незалежною. На розробки і виводи експерта-еколога не повинні впливати: ні керівництво всіх рівнів виконавчої влади, ні наукові співробітники. Проте, при цьому повинна зберігатися об'єктивність в отриманих виводах. Як правило, в процесі складання екологічної експертизи аналізуються комплексні матеріали про навколишнє природне середовище, що дає можливість мати повне уявлення про протікання екологічних процесів. У екологічній експертизі бажано представляти варіанти екологічних ситуацій, які можуть виникнути в результаті господарської діяльності. У разі можливості виникнення небезпечних ситуацій, необхідно попереджати про це органи виконавчої влади з широким залученням громадськості

Реалізація об'єктів екологічної експертизи повинна передбачати територіально-галузеву і економічну доцільність, причому в процесі функціонування запланованих або здійснених видів господарської діяльності обов'язково повинна бути передбачена екологічна безпека. Екологічна експертиза складається на основі законів, що діють. Державним органам відводиться роль регулювання відносин між екологічними експертами (організаціями) і замовниками екологічної експертизи, а також контроль за діяльністю екологічних організацій.

Об'єктами екологічної експертизи є проекти законодавчих і інших нормативно-правових актів, передпроектні, проектні матеріали, документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин продукції, реалізація яких. може привести до порушення екологічних нормативів, негативної дії на стан навколишнього природного середовища. У документації на об'єкти державної екологічної експертизи передбачається:

1.Комплексна еколого-економічна оцінка впливу запланованої або здійснюваної  діяльності на стан навколишнього природного середовища, використання і відтворення природних ресурсів, оформлена у вигляді окремого тому (книги, розділу) документації і Заяви про екологічні результати діяльності;

2.Обгрунтування сучасних,  нематеріало-  і не енергоємних, мало-  і безвідходних технологічних процесів;

3.Забезпечення комплексної переробки, утилізації і ефективного використання відходів виробництва;

4.Заходи щодо економії водних ресурсів, забезпечення ефективного очищення всіх видів стічних вод, а також їх використання для технічних потреб без скидання цих вод в природні водотоки і водоймища;

5.Дієвість і досконалість заходів, що передбачаються, щодо охорони атмосферного повітря від забруднення;

6.Забезпечення збереження, охорони і відтворення об'єктів рослинного і тваринного миру, природно-заповідного фонду;

7.Забезпечення захисту населення і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу антропогенних фізичних, хімічних і біологічних чинників.

4.4.Умови і порядок проведення державної екологічної експертизи

У ст.8 ЗУ «О екологічній експертизі» містяться загальні вимоги, що пред'являються до проведення екологічній експертизі. Так, до документації на об'єкти екологічної експертизи додаються обгрунтування по забезпеченню екологічної безпеки запланованої або здійснюваної діяльності з комплексною еколого-економічною оцінкою впливу на стан навколишнього природного середовища (ОВНС), оцінкою екологічного ризику і з альтернативними прогнозними варіантами зниження такого впливу. У разі потреби особи, які передають документацію, організовують і фінансують проведення додаткових досліджень, пошукових і експертних робіт, забезпечують гласність і облік громадської думки до запланованої діяльності, гарантують достовірність попереднього ОВНС, яка відображається в Заяві про екологічні наслідки цієї діяльності. Особлива увага приділяється гласності екологічної експертизи. Так, згідно ст.10 ЗУ «Про екологічну експертизу», замовник експертизи зобов'язаний оголосити через засоби масового інформування (далі ЗМІ) про проведення експертизи в спеціальній Заяві про екологічні наслідки цієї діяльності. Експертні органи після завершення експертизи повідомляють об її виводи через ЗМІ. Для обліку громадської думки проводяться публічні слухання або відкриті засідання. Підготовка виводів екологічної експертизи і ухвалення рішення щодо подальшої реалізації проекту здійснюється з урахуванням громадської думки. Процедура проведення екологічної експертизи передбачає вирішення експертними органами завдань експертного дослідження і оцінки об'єктів експертизи, підготовки обгрунтовуваного і об'єктивного виводу. Ця процедура підрозділяється на підготовчу, основну і завершальну стадії та включає: