Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 64

5.Забезпечення підвищення наукової обгрунтованості, комплексності і об'єктивності висновку державної екологічної експертизи за допомогою розширення залучення органами Міністерства екології і природних ресурсів до эколого-экспертной оцінки спеціалізованих наукових організацій і громадськості.

Література, що рекомендується [1,4,6,8,10,13,14,15,19,20]

Питання для самоконтролю:

1.Назвіть чинники, які привели до деградації навколишнього середовища в

Україні.

2.Назвіть пріоритетні заходи, які розроблені в Україні для забезпечення екологічної безпеки в державі.

3.Дати поняття раціонального використання природних ресурсів.

4.Етапи реалізації основних напрямів державної політики в області охорони навколишнього середовища.

5.Роль правового забезпечення в подоланні екологічної кризи.

6.Напрями розвитку законодавства у сфері екологічної експертизи.

Список литературы

1.Андрейцев В.Г., Пустовойта М.А.,  Экологическая экспертиза. Право и практика.  Учебное пособие. К., Урожай, 1992г.  - 344 с.

2.Андрейцев В.І. Екологічне право. К., Вентурі, 1996

3.Бондарь Л.О., Курзова В.В. Экологическое право Украины (в вопросах и ответах). Учебное пособие. Харьков,- Ксилон. 2006г. - 246 с.

4. Гетьман А.П., Шульга М.В. Экологическое право Украины. Харьков. Одиссей, -2007г. – 464 с.

5.Державні будівельні норми України ДБН А.2.2-1-95 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд». Держкоммістобудування, Мінекобезпеки, К., 1996.

6. Донченко В.К., Питулько В.М. Экологическая экспертиза. Учебное пособие. М. Академия, 2000г. – 476 с.

7.Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза: Учебник для вузов / К.Н.Дьяконов, А.В. Дончева. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 384 с.

8.ДСТУ ІSO 14001-97 « Система екологічного управління. Специфікація та настанови щодо застосування».

9.ДСТУ ІSO 14001-97 « Система екологічного управління. Загальні керівні положення щодо принципів, систем та засобів забезпечення»

10.Закон Украины « Об охране окружающей природной среды», К., 1991.

11.Закон Украины « Об экологической экспертизе»,  К., 1995.

12.Инженерная экология: Учебник / под ред. проф. В.Т. Медведева. – М.: Гардарики, 2002. – 687 с.

13.Калиновський С.А. Комплексна державна експертиза. Ж. Рідна природа. 2002.№2.

14. Корабльова А.І., Чесанов Л.Г., Долгова Т.І., Шапарь А.Г., Огир Л.Б. Екологічна експертиза та екологічна інспекція. – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2002. – 220 с.

15.Постановление Верховной Рады Украины « Об Основных направлениях государственной политики Украины в области охраны окружающей среды,

использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности». Ведомости Верховной Рады Украины. 38-39, К., 1998г. - 15 с.

16. Солуха Б.В. Проект Державних будівельних норм України. Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє середовище. К.,Веселка, 2002.

17.Состав и содержание материалов оценки воздействия на окружающую среду ( ОВОС ) при проектировании и строительстве предприятий, зданий и сооружений. Основные положения проектирования, ДВН 2.2.1, 1995г.-180 с.

18.Указ Президента України від 29 травня2000р. № 724-2000 «Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України»

19.Хоружая Т.А. Оценка экологической опасности. М.: «Книга сервис», 2002. – 208 с.

20.Экологическая экспертиза: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.К. Донченко, В.М. Питулько, В.В. Растокуев и др.; под ред. В.М. Питулько. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 480 с.

Додаток 1

Закон України

 ПРО ЕКОЛОГІЧНУ ЕКСПЕРТИЗУ

Розділ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Екологічна експертиза в Україні