Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 55

-державна інвестиційна експертиза;

-державна санітарно-гігієнічна експертиза;

-державна екологічна експертиза;

-державна експертиза по пожежній безпеці;

-державна експертиза по охороні праці;

-державна експертиза по енергозбереженню.

Крім того, по об'єктах, які представляють ядерну і радіаційну небезпеку, проводиться ще і державна експертиза по ядерній і радіаційній безпеці. На підставі висновків цих експертиз, спеціалізованими організаціями Української державної інвестиційної експертизи, складаються висновки комплексної державної експертизи. У разі негативного висновку державної екологічної експертизи по матеріалах ОВОС відповідного проекту, висновок комплексної державної експертизи теж є негативним.

Мал. 3. Процедура екологічного обгрунтування інвестиційних проектів

(«Екологічне проектування і експертиза» К.Н. Дияконів, А.В. Дончева, 2002)

На першому етапі інвестиційного процесу будівництва юридичні особи, зацікавлені у вилученні (викупі) земельної ділянки під будівництво, зобов'язані до початку проектування погоджувати з власниками землі, (землекористувачами) і місцевими органами влади (радами і адміністраціями), а в деяких випадках з Кабінетом Міністрів України і Верховною Радою України, місце розміщення об'єкту. У тому числі і розмір земельної ділянки під будівництво. При цьому враховуються умови комплексного розвитку території, мешкання населення і охорони навколишнього природного середовища. Ці ж матеріали узгоджуються з природоохоронними органами, органами по земельних ресурсах, санітарно-епідемічними органами, органами містобудування і архітектури, охорона культурної спадщини. На підставі узгоджених, в установленому порядку, матеріалів органи виконавчої влади  або місцевого самоврядування приймає рішення відносно даних матеріалів. Позитивне рішення є підставою для початку фінансування проектно-изыскательских робіт і розробки проектної документації по об'єкту будівництва. Підготовка проектної документації, зокрема розділу ОВОС в її складі, виконується спеціалізованими проектними організаціями, що мають відповідну ліцензію на право займатися дослідницькими і проектними роботами (стаття 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, 2000г.). Вже на стадії підготовки початкових даних по об'єкту планованого будівництва, опрацьовування варіантів розміщення об'єкту, з урахуванням екологічної обстановки і інженерної підготовки території, виконується попередня оцінка впливу об'єкту на навколишнє середовище (ОВОС), яке в повному об'ємі здійснюється на стадії ТЕО (ТЕР) і уточнюється на стадії проекту (робочого проекту). Вимога про те, що проекти господарською і іншій діяльності повинні включати матеріали оцінки її дії на навколишнє природне середовище (ОВОС) викладено в базовому екологічному законі України – «О охороні навколишнього природного середовища»(стаття 51) «Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію і експлуатації підприємств, споруд і інших об'єктів». При проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в дію нових і реконструкції підприємств, що діють, споруд і інших об'єктів, удосконаленні тих, що існують і впровадженні нових технологічних процесів і устаткування, а також в процесі експлуатації цих об'єктів забезпечується екологічна безпека, раціональне використання природних ресурсів, дотримання нормативів впливу на навколишнє природне середовище. ОВОС здійснюється з урахуванням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, екологічної ємкості території, стану навколишнього природного середовища в місці, де планується розміщення об'єктів, екологічних прогнозів, перспектив соціально-екологічного розвитку регіонів, потужності і видів впливу шкідливих чинників і об'єктів на навколишнє природне середовище. Більш повно проблематика ОВОС розкрита в Законі України «О екологічній експертизі» (статті 8,15,36). Відповідно до вимог цього закону (стаття 8), документація на об'єкти екологічної експертизи повинна включати обгрунтування по забезпеченню екологічної безпеки планованої або здійснюваної діяльності, з комплексною еколого-економічною оцінкою існуючого і прогнозованого впливу на навколишнє природне середовище, оцінку екологічної риски, альтернативні прогнозні варіанти зменшення цього впливу. Обличчя, які передають документацію на об'єкти екологічної експертизи, у разі потреби, організовують і фінансують проведення додаткових досліджень, дослідницьких і експертних робіт, забезпечують гласність і враховують громадську думку про плановану або здійснювану діяльність, гарантують достовірність попередньої оцінки впливу на навколишнє природне середовище. Окрім цього, забезпечують оголошення через засоби масової інформації Заяви, про екологічні наслідки планованої або здійснюваної діяльності. Відповідно до статті 15 ЗУ «О екологічній експертизі», в документації на об'єкти державної екологічної експертизи повинна передбачатися комплексна еколого-економічна оцінка впливу планованої або здійснюваної діяльності на стан навколишнього природного середовища, використання і відтворення природних ресурсів, оформлена у вигляді окремого тому (книги, розділу) документації і Заяви про екологічні наслідки діяльності. У статті 36 цього закону викладені вимоги до матеріалів ОВОС. У матеріалах оцінки впливу на навколишнє природне середовище планованої або здійснюваної діяльності, обгрунтовується її доцільність і способи реалізації, можливі альтернативні варіанти рішень, характеристика стану навколишнього природного середовища території, види і рівні впливу на нього в нормальних і екстремальних умовах, можливі зміни її стану, еколого-економічні наслідки діяльності, заходи щодо зменшення рівня екологічної риски і забезпечення вимог екологічної безпеки. У Україні основним документом, обов'язковим для органів державного управління, контролю і експертизи, місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ, незалежно від форм власності, а також громадян, які здійснюють проектування і будівництво, є Державні будівельні норми ДБН А.2.2-1-95 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВОС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд. Основні положення проектування». Після завершення розробки проектної документації, Замовник передає її на комплексну державну експертизу, одній з складових якої є державна екологічна експертиза. Позитивний висновок комплексної державної експертизи є підставою для органів виконавчої влади на місцях, видачі дозволу на відведення земельної ділянки під будівництво і винесення майданчика будівництва в натуру. Проект відведення земельної ділянки, відповідно до вимог Земельного кодексу України узгоджується з власниками земельних ділянок або із землекористувачами. Це питання також узгоджується з органом по земельних ресурсах, природоохоронними і санітарно-епідеміологічними службами (СЕС), органами архітектури і охорони культурної спадщини. Після отримання висновку державної землевпоряджувальної експертизи матеріали подаються до відповідної державної адміністрації або місцеву раду, які ухвалюють рішення про передачу земельної ділянки у власність або в оренду.