Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 56

17.2.Попередня екологічна оцінка

Відповідно до Закону України “ О екологічній експертизі” (стаття 13), проведення державної екологічної експертизи є обов'язковим для видів діяльності і об'єктів, які представляють підвищену екологічну небезпеку. По цих об'єктах розробляється повномасштабна ОВОС, у складі проектної документації, яка і є предметом державної екологічної експертизи. Перелік видів діяльності і об'єктів, які представляють підвищену екологічну небезпеку, затверджений ухвалою Кабінету Міністрів України (за уявленням Міністерства екології і природних ресурсів України і Міністерства охорони здоров'я України) від 27.07.95. № 554 «Про перелік видів діяльності і об'єктів, які представляють підвищену екологічну небезпеку» (Додаток 1). Відповідно до пункту 22 ці «Переліки .» обов'язковій госэкспертизе можуть підлягати і інші окремі об'єкти, будівництво і експлуатація яких може робити негативний вплив на стан навколишнього природного середовища, які у кожному конкретному випадку визначаються Мінприроди України або його органами на місцях. При цьому Мінприроди України і його органи на місцях керуються наступними критеріями:

-наявність поблизу об'єктів природно-заповідного фонду і охоронних зон;

-наявність лісонасаджень, паркових зон і т.д.;

-близькості прибережних захисних смуг річок і водоймищ, їх заплав;

-наявність поблизу пам'ятників історії і культури;

-можливості значної негативної дії на стан повітряного басейну;

-необхідності у відведенні і очищенні значних об'ємів стічних вод;

-необхідності поховання або утилізації великої кількості відходів;

-можливості істотного негативного впливу на стан грунтів і геологічного середовища.

З метою забезпечення гласності, замовники екологічної експертизи проектів по об'єктах, які в процесі будівництва і експлуатації можуть робити негативний вплив на навколишнє природне середовище, готують у складі матеріалів ОВОС, як розділу, спеціальна Заява про екологічні наслідки, яку зобов'язані оповістити через засоби масової інформації (стаття 10 Закону України “ О екологічній експертизі”). Копія такої Заяви про екологічні наслідки, підписана замовником і генпроектировщиком, передається місцевим органам влади для контролю.

17.3.Визначення об'ємів дослідження

Об'єм досліджень і проектних опрацьовувань по складанню проектної документації (зокрема, і відносно ОВОС)  регламентується Державними будівельними нормами ДБН А.2.2-3-97 “Склад, порядок розробки, узгодження і затвердження проектної документації для будівництва”. Дані норми є обов'язковими для застосування органами державного управління і нагляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками, іншими суб'єктами підприємницької діяльності у сфері будівництва, незалежно від форм власності. При розробці проектної документації для будівництва об'єктів промислового призначення враховуються, затверджені в установленому порядку, державні програми розвитку галузей, схеми і проекти районного планування, промислових зон, генеральні плани населених пунктів. Проектування здійснюється на підставі завдання, затвердженого замовником, з дотриманням вимог законодавчих і нормативних документів. Державні будівельні норми ДБН А.2.2-3-97 містять вказівки по переліку початкових даних, достатніх для виконання проектних робіт, на різних стадіях проектування: вибір майданчика під будівництво, ескізний проект – для цивільного будівництва, техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) інвестицій, проект (П), робоча документація (РД). Інженерні дослідження виконуються до початку розробки проектної документації. У Україні для узгодження і затвердження проектної документації промислового будівництва розробляються техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) інвестицій або проект (П), а для будівництва - робоча документація (РД). Ескізний проект (у сфері житлово-цивільного будівництва) містить принципові вирішення містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних вимог, підтверджує принципову можливість будівництва об'єкту, визначає його вартість. У ТЕО інвестицій розглядаються рішення про розміщення і потужність об'єкту, оцінка впливу проектованої діяльності на навколишнє середовище, відповідність архітектурним вимогам і ін. Проект розробляється на підставі узгоджених ескізного проекту або ТЕО інвестицій. У нім обгрунтовуються проектні рішення, але без надмірної деталізації, яка дається на подальших стадіях проектування. Об'єм розділу ОВОС детальніше регламентується ДБН А.2.2-1-95 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВОС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд. Основні положення проектування”, при цьому загальнобудівельні номи ДБН А.2.2-3-97 "Склад, порядок розробки, узгодження і затвердження проектної документації для будівництва” також регламентують порядок і склад ОВОС, але в більш загальних рисах. Вони встановлюють вимоги до об'єму матеріалів при підготовці ОВОС. Відносно охорони атмосферного повітря від забруднення повинні наводитися дані про розроблені рішення по запобіганню забрудненню атмосферного повітря: