Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 58

-Кабінетом Міністрів України – по об'єктах загальною кошторисною вартістю 30 млн.грн. і більше;

-центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Київською і Севастопольською міськадміністраціями – по об'єктах загальною кошторисною вартістю від 10 до 30 млн.грн.;

-підприємствами і організаціями державних форм власності – по об'єктах загальної кошторисної вартості до 10 млн.грн.

Відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-95, розділ ОВОС повинен містити зведення про відношення громадськості до проектованого об'єкту. З цією метою проектувальник (замовник) проводять публічні слухання або відкриті засідання. Узагальнюють виступи громадськості в засобах масової інформації, письмових зауваженнях, пропозиціях і рекомендаціях громадських організацій і окремих громадян. До представлення проектної документації на державну екологічну експертизу, в обов'язковому порядку повинна оповістити (опубліковано) Заява про екологічні наслідки на навколишнє середовище будівництва і експлуатації об'єкту. Заяви про намір і про екологічні наслідки на навколишнє середовище, передаються замовником органам місцевого самоврядування для контролю і обліку громадської думки. З вищевикладеного виходить, що розроблена проектна документація (зокрема матеріали ОВОС) підлягає обов'язковому узгодженню з органами місцевого самоврядування, обов'язковій комплексній державній експертизі і, після цього, затвердженню замовником (інвестором) або ж органами виконавчої влади.

17.4.Зміст документа про оцінку дії на навколишнє середовище

Об'єм досліджень і проектних опрацьовувань по ОВОС регламентується Державними будівельними нормами ДБН А.2.2-1-95 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВОС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд. Основні положення проектування”. ОВОС виконується з урахуванням пріоритету екологічних чинників в їх взаємодії з соціальними і економічними чинниками. Матеріали ОВОС повинні містити такі підрозділи:

-підстава для проведення ОВОС – обгрунтування потреби реалізації проекту, його цілі і завдання, стадії будівництва (черговість, пускові комплекси), терміни будівництва, основні технологічні рішення і способи їх реалізації;

-физико-географическая і кліматична характеристики району і майданчика (траси) будівництва. Підрозділ повинен містити наступну інформацію і матеріали:

-картографічні матеріали, схеми, опис физико-географических, кліматичних умов, рельєфу   місцевості, дані про наявність об'єктів природно-заповідного фонду, узагальнену характеристику флори і фауни;

-загальну характеристику об'єктів проектування і господарської діяльності в зонах їх впливу. У цьому підрозділі повинні даватися характеристика проектованої діяльності, приводитися дані про розгляд альтернативних варіантів розміщення об'єктів і технологічних процесів, про ресурси, продукцію, що випускається, даватися площі займаної землі, перелік можливого впливу на всі компоненти навколишнього природного середовища, розглядаються можливі аварійні ситуації; характеристику навколишнього природного середовища і оцінку дії на неї. Дається оцінка дії на такі компоненти навколишнього середовища: геологічне середовище; повітряне середовище; мікроклімат; водне середовище; рослинний і тваринний мир, заповідні об'єкти. Розглядаються тільки ті компоненти і об'єкти навколишнього природного середовища, на які впливає проектована діяльність, а також ті, сучасний стан яких не відповідає нормативному; характеристику навколишнього соціального середовища і оцінку дії на неї. Дається загальна соціальна характеристика місцевого населення в зонах дії проектованої діяльності. Оцінюються позитивні і негативні впливи на стан соціальних умов і задоволення потреб місцевого населення. Обгрунтовуються заходи щодо попередження погіршення умов життєдіяльності цього населення, розглядаються можливі і доцільні компенсаційні заходи. Наводяться дані про відношення громадськості до проектованої діяльності і проблем, які необхідно вирішити у зв'язку з цим; оцінку дії проектованої діяльності на навколишнє техногенне середовище. Оцінюються очікувані дії проектованої діяльності на промислові, сільськогосподарські і житлово-цивільні об'єкти, наземні і підземні споруди, соціальну організацію території, включаючи зони рекреації і ландшафти, пам'ятники архітектури, історії і культури. Обгрунтовуються заходи щодо забезпечення їх експлуатаційної надійності і заощадження; заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища і екологічної безпеки. У підрозділі наводяться узагальнені дані про заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища, які розглядалися в процесі ОВОС. Дається перелік і коротка характеристика проектних рішень, включаючи охоронні заходи – моніторинг території зон впливу проектованої діяльності, система сповіщення населення; захисні заходи – технологічні (ресурсозберігання, очищення, повторне використання, екологічно безпечне поховання відходів, використання екологічно чистих і безпечних технологій); планувальні (функціональне зонування, створення захисних екранів, озеленення і ін.); відновні заходи – ліквідація наднормативних дій, поліпшення стану окремих компонентів навколишнього середовища (при необхідності проект рекультивації території – поетапною або після ліквідації об'єкту); компенсаційні заходи – компенсація витрат від збитку, заподіяного запроектованою діяльністю, шляхом проведення заходів щодо рівноцінного поліпшення стану природного і соціального середовища або грошова компенсація цих втрат; комплексна оцінка дій проектованої діяльності на навколишнє середовище і характеристика залишкових дій. На підставі оцінок, виконаних по окремих підрозділах, за умови реалізації комплексу заходів щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища, виконується комплексна оцінка. Визначається ступінь екологічної риски запроектованої діяльності, приводиться перелік і характеристика залишкових дій і обгрунтовується їх екологічна допустимість при будівництві і експлуатації об'єктів; Заява про екологічні наслідки проектованої діяльності. Це юридичний документ про суть цих наслідків і гарантії виконання заходів щодо забезпечення екологічної безпеки.