Навчальний посібник по дисципліні «Екологічна експертиза», страница 41

Об'єктом екологічної експертизи є виконана відповідно до вимог законодавства України документація. Документація, виконана без вказаних вимог, на державну екологічну експертизу, як правило, не приймається. Екологічна експертиза здійснюється на принципах обов'язковості її проведення, наукової обгрунтованості і законності її виводів, незалежності, широкої гласності з участю в ній громадськості. Вона є обов'язковою мірою охорони навколишнього середовища, передуючого ухваленню господарського рішення, здійснення якого може надавати шкідливу дію на навколишнє середовище і безпеку суспільства. Особи, що використовують результати ОВОС, у багатьох випадках не мають можливості оцінити, наскільки якісно проведена експертиза, тому потрібна перевірка якості документації за екологічною оцінкою. В більшості випадків в процесі такої оцінки забезпечується участь зацікавлених сторін, у тому числі і громадськості. У Україні перевірка адекватності і повноти, матеріалів, що надаються замовником, за оцінкою дії здійснюється в ході державної, а іноді і суспільної екологічної експертизи. Проміжні і остаточні результати екологічної оцінки проектів можуть використовуватися:

-проектувальниками, при виборі проектних рішень, пов'язаних з найменшою дією на навколишнє середовище і при плануванні мерів по пом'якшенню дій;

-ініціаторами, при виборі альтернатив здійснення намічаної діяльності або ухваленні рішення про відмову від такої діяльності;

-кредитно-фінансовими організаціями при ухваленні рішень про виділення засобів на здійснення намічаної діяльності;

-органами, відповідальними за охорону навколишнього середовища при видачі дозволів на природокористування і узгодження умов природокористування;

-іншими органами державного нагляду і контролю, органами влади і місцевого самоврядування при ухваленні рішень про дозвіл або ліцензування намічаної діяльності.

Для оцінки якості документації по ОВОС запропоновані наступні критерії, які застосовані для оцінки матеріалів, оцінки дії на будь-якому етапі процесу (ОВОС, екологічне обгрунтування проектної або передпроектної документації). Ці критерії об'єднані в чотири розділи пронумеровані однією цифрою, кожен з яких містить декілька категорій тих, що прономеруються двома цифрами, що у свою чергу містять підкатегорії, пронумеровані трьома цифрами. Підкатегорії, категорії і розділи разом утворюють ієрархічну структуру. Наприклад, оцінка якості по категорії 1.1. для розділу 1. Опис намічаної діяльності, району її здійснення і початкових умов виконується по певній схемі. Наприклад, категорія 1.1. Опис намічаної діяльності. Зміст критерію: Повинні бути описані цілі (мета), а також фізичні характеристики, масштаби і способи здійснення намічаної діяльності. Повинен бути описаний об'єм матеріалів і сировини, необхідних для будівництва і функціонування об'єкту, а також приведений опис виробничих процесів там, де це застосовно. У цій категорії указується зміст підкатегорій. Тобто категорія 1.1., підкатегорія 1.1.1. – повинні бути викладені цілі і завдання намічаної діяльності; підкатегорії 1.1.2. повинні бути описані загальний пристрій і розміри проектованого об'єкту. Як правило, для цього необхідні карти, схеми, землевпоряджувальні документи, плани, экспликации; підкатегорії 1.1.3. У тій або іншій формі повинно бути уявлено, як виглядатиме об'єкт на місцевості після завершення будівельних робіт. Відомості, приведені в такій схемі, по суті, є не критеріями, а вимогами до документації, додатково позбавленими кількісних характеристик. Проте, як дисциплінуючі елементи, що забезпечують одноманітність подачі матеріалів ОВОС, вони, безумовно, корисні.

При проведенні оцінки якості документації по ОВОС необхідно спочатку провести оцінку відповідно до кожної з підкатегорій, потім на їх підставі і на підставі додаткової експертної оцінки – аналіз категорій і розділів. Оцінка всіх розділів потім зводиться до загальної оцінки якості документації в цілому. Остаточне визначення відповідності документації і процесу оцінки дії кожному з критеріїв проводиться з використанням наступних символів: